Management of UKTMP JSC

Asem Tlekovna Mamutova
Asem Tlekovna Mamutova
President of UKTMP JSC
Vyacheslav Yur'evich Chuvashov
Vyacheslav Yur'evich Chuvashov
Technical Director of UKTMP JSC
Gaukhar Bahitovna Umirbekova
Gaukhar Bahitovna Umirbekova
Financial Director of UKTMP JSC
Managment structure
Download